CODI ÈTIC

En Amamanta Grup de suport a la lactància materna, actuem en tot moment conforme a la legalitat vigent que ens és aplicable per a aconseguir els nostres objectius i finalitats, sobre la base de criteris de qualitat, perseguint l’excel·lència i el bon fer en totes les nostres actuacions, buscant la millora permanent i l’increment de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió.

Comptem amb una organització democràtica i participativa amb una Junta Directiva que respon davant la nostra Assemblea general de sòcies.

Som una entitat sense adscripció ideològica, partidista o religiosa que actua amb plena autonomia i independència dels poders públics, així com d’organitzacions amb finalitats de lucre i grups de pressió.

Salvaguardem la confidencialitat de totes les dades que es refereixen a les persones amb les quals treballem, ja siguen voluntàries o beneficiàries, com obliga la Llei de Protecció de Dades.

Garantim la transparència en l’elecció dels càrrecs, en l’acció política i en la gestió economicofinancera.

Vetlem per l’excel·lència en la gestió i el bon ús dels recursos propis, públics i de tercers.

Tot suport o acompanyament que realitzem s’efectua sense contraprestació econòmica ni material, de manera altruista i voluntària.

Ens comprometem a fomentar la formació continuada de les nostres voluntàries, amb continguts actualitzats i concordes a l’evidència científica. El nostre compromís s’estén a cura de les nostres voluntàries i, a més vetlem perquè són responsables en l’acompliment de la seua labor.

Complim el Codi de comercialització de succedanis de la llet materna.

Considerem prioritari fomentar el treball en xarxa entre entitats del Tercer Sector i altres agents socials pel bé de la lactància, el part respectat, la maternitat i la societat en el seu conjunt.

Implementem les mesures necessàries per a evitar que es produïsca qualsevol discriminació i/o exclusió per motiu de raça, religió, creences, nacionalitat, identitat de gènere, diversitat funcional, nacionalitat, religió i/o orientació sexual, tant entre l’equip de gestió, els col·laboradors i les voluntàries, com entre els seus usuaris i beneficiaris.

Treballem per contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (agenda 2030), a través del nostre Compromís Mediambiental.

En Amamanta, actuem com a entitat compromesa amb la seua causa social, com a agent de canvi que fomenta la transformació social a través de la innovació permanent, amb vocació de servei i defensa de la solidaritat i la justícia socials, a fi d’aconseguir una societat millor.